İçindekiler

Önsoz...xi
Tanıtım
ABD'de Federal Yönetim Sistemi
ABD Anayasası/ Amerikan Cumhuriyetinin Temeli/ Yönetimin Prensipleri/ Değişikliklere İmkan/ Federal Sistemin Amacı/ İcra Kolu/ Başkanlık/ Başkanın Yetkileri/ İcra Departmanları/ Bağımsız Ajanslar/ Yasama Kolu/ İki Meclisli Kongre/ Kongre Üyelerinin Nitelikleri/ Temsilciler Meclisi ve Senatonun Gücü/ Kongre’nin Yöneticileri/ Kanun Yapma Prosedürü/ Yargı Kolu/ Federal Mahkeme Sistemi/ Jüri Mahkemesi/ Birçok Devletten Oluşan Ülke/ Federalizm/ Eyalet Yönetimi/ Eyalet Yönetimi Organizasyonu/ Şehir Yönetimi/ Şehir Yönetimi Organizasyonu/ Şehir Mahkemeleri/ Diğer Yerel Yönetimler/ İlçe Yönetimi/ Kasaba, Köy Yönetimleri/ Yönetimin Finanse Edilmesi/ Federal Gelir Kaynakları/ Eyalet Gelirleri/ Yerel Yönetimlerin Gelirleri/ Sonuç
Serbest Pazar Ekonomisi
İş Devresi ve Federal Yedek Sistemi/ İş Devresi/ Giriş/ İş Devresi/ Günümüz İş Devresi: Maliyet ve Enflasyonun Rolü/ Gayri Safi Milli Hasıla –GNP/ Endüstriyel Üretim/ Kapasite Kullanımı/ İşçi Prodüktivitesi/ Üretici Fiyatları/ Maliyet/Fiyat Dinamiği/ Federal Yedek Sistemi (FED)/ FED ve Enflasyon/ FED’in Tarihçesi/ Serbest Pazar Operasyonları/ FED ve Para Arzı/ FED ve Faiz Oranları/ Federal Mali Politika/ Bütçe Açıklarının Tarihçesi ve
Keynes Teorisi/ Kennedy Vergi İndirimi/ Arz Ekonomisi/ Borçlanma Dar Boğazı/ Uluslararası Ticari İşlemler ve
Ödemeler Dengesi/ ABD’nin Uluslararası Ticari İşlemleri/ ABD’de Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret Fazlası/ Sonuç
Teknoloji Üretimi
Bilimsel ve Teknik Literatür/ Bilimsel ve Teknik Letratürün
Özellikleri ve Yapısı/ Bilimsel ve Teknik Literatürün Özellikleri/ Bilimsel ve Teknik Literatürün Çoğalması/
Bilimsel ve Teknik Literatürün Yapısı/ Birincil Kaynaklar/ İkincil Kaynaklar/ Üçüncül Kaynaklar/ Bilimsel ve Teknik Literatürün Kullanılması
Bilimsel ve Teknik Bilginin Yayılması için Bazı Gelişmiş Ülkelerde Alınmış Tedbirler
Rus Modeli/ Amerikan Modeli
Norveç
Giriş/ Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Organizasyonu İhtiyacı/ AR-GE Ensititüleri: Bilginin Perakende Satıcıları/ Norveç Enformasyon Merkezi/ Yönetim Teknoloji Enstitüsü/ Tarım Bakanlığı Danışma Hizmeti/ Baltık Ülkeleri Arası Organizasyonlar/ Uygulamalı Araştırmalar İçin İskandinavya Komisyonu/ Enformasyon ve Dokümantasyon İçin Baltık Ülkeleri Komitesi/ Araştırma Kütüphaneleri ve Bilimsel Dokümantasyon İçin Baltık Ülkeleri Komitesi/ Sonuç
Patent Sistemi ve Teknoloji Üretimi
ABD Patent Kanunu/ ABD Patent Kanunu Hakkında Açıklamalar/ Patent Sistemi/ Patent Sisteminin Yakıtını Oluşturduğu Faaliyetler/ Üretim Şirketlerinin Temeli/ Patentlerle Teknolojiler Tarihi/ Patent Sisteminin Uluslararası Üretime Etkisi/ Sonuç
ABD Copyright Kanunu
ABD Copyright Kanununun Tarihçesi/ ABD Copyright Kanunu/ Genel Anlamıyla Copyright/ Copyright ve Kütüphaneler/ Copyright’ın Sağladığı Tekel/ Copyright Korumasının Sağlanması/ ABD Copyright Kanunu Hakkında
Açıklamalar
Teknoloji, Bilim ve Sahte Bilim
Bilim, Teknoloji/ Sahte Bilim/ Sonuç/ Teknik Enformasyonun Üretimde Kullanılması/ Yoğun Araştırmayla İlk Üretim/ Araştırma Geliştirme Faaliyetleri/ Patent Kütüphaneleri
Geri Kalmış Ülkeler ve Yapmaları Gerekenler
Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri/ 1. Grup Özellikler/ 2. Grup Özellikler/ Geri Kalmış Ülkelerin Yapmaları Gerekenler/ Sonuç
Kaynaklar
Ek: ABD’deki Patent Kütüphaneleri...275
İndeks...279